Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-3- Taksi vozilo

Ići dole

-3- Taksi vozilo

Počalji od Admin taj Uto 04 Okt 2011, 00:03


Члан 10.


Моторно возило је намењено и погодно за обављање
такси превоза ако испуњава следеће услове:
1. да је фабрички произведено путничко возило, које
има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и
најмање четворо врата;
2. да тип возила испуњава услове из Уредбе о хомолога-
цији возила („Службени лист СРЈ”, број 51/98);
3. да размак осовина возила буде минимум 2.440 mm,
ширина минимум 1.500 mm, запремина корисног пртљаж-
ног простора минимум 250 литара, а у смислу члана 7. ове
одлуке, размак осовина возила минимум 2.550 mm, ширина
1.700 mm, и запремина корисног пртљажног простора ми-
нимум 400 литара;
4. да је технички исправно у складу са прописима;
5. да возило има регистарску ознаку територије града
Београда, која садржи латинична слова „ТX”;
6. да поседује полису за осигурање путника од последи-
ца несрећног случаја у јавном превозу;
7. да има таксиметар који мора бити исправан, баждарен
на важећу тарифу, пломбиран и постављен тако да износ
који се откуцава буде видљив и да се његовим укључењем
светло на такси ознаци из тачке 13. овог става искључује;
8. да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне
ознаке;
9. да има важећи ценовник постављен тако да његов
садржај буде видљив путницима;
10. да има на видном месту истакнут идентификациони
картон и идентификациону ветробранску налепницу;
11. да је возило без оштећења и чисто;
12. да поседује клима уређај и
13. да возило има кровну ознаку TAXI за чије ко-
ришћење је издато одобрење од стране надлежне организа-
ционе јединице.
По испуњавању услова из става 1. овог члана возило за
такси превоз се класификује и разврстава у следеће класе:
1. „I лукс” класа за возило које је при испитивању погод-
ности оцењено од 80 до 100 бодова,
2. „I” класа за возило које је при испитивању погодности
оцењено од 51 до 100 бодова,
3. „II” класа за возило које је при испитивању погод-
ности оцењено од 1 до 50 бодова.
На крову такси возила иза кровне ознаке TAXI може се
налазити рекламни пано.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања
кровну ознаку TAXI.
Са возилом које је класификовано и разврстано у „I
лукс” класу, може се обављати делатност са локација од по-
себног интереса за град.

Члан 11.


Испитивање погодности моторног возила за такси пре-
воз и његово разврставање по класама, врши комисија на
основу записника издатог од стране надлежне организаци-
оне јединице.
Градоначелник на предлог надлежне организационе је-
динице образује комисију из става 1. овог члана, која има
председника и два члана и њихове заменике.
Комисија из става 1. овог члана, приликом испитивања
погодности возила за такси превоз, утврђује испуњеност
услова прописаних чланом 10. ове одлуке и правилником о
испитивању погодности и класификацији возила.
Правилник из става 3. овог члана доноси градоначелник.
Надлежна организациона јединица на основу записника
комисије из ст. 1. овог члана, издаје потврду о погодности и
класификацији возила за такси превоз и о издатим потвр-
дама води регистар.
Потврда о погодности и класификацији возила се издаје
у свему према Правилнику за испитивање погодности и
класификацију возила.
Потврда о погодности и класификацији возила издаје се:
– за возила класификована у „I лукс” класу са роком ва-
жења од једне године,
– за возила класификована у „I” класу са роком важења
од једне године и
– за возила класификована у „II” класу са роком важења
од шест месеци.
Рок важења потврде о погодности и класификацији во-
зила почиње да тече даном издавања потврде.

Члан 12.


У вршењу инспекцијског или комуналнополицијског над-
зора, инспектор друмског саобраћаја, односно комунални по-
лицајац може наложити лицу које обавља ауто такси превоз,
ванредно испитивање погодности такси возила, а у складу са
Правилником о ванредном испитивању погодности возила.
Правилник из става 1. овог члана доноси градоначелник.
На основу налога издатог од стране инспектора друм-
ског саобраћаја или комуналног полицајца ванредно испи-
тивање погодности моторног возила врши комисија из чла-
на 11. став. 1. ове одлуке.
Лице из става 1. овог члана дужно је да ванредно испи-
тивање погодности возила затражи у року који је одређен
од стране службених лица из става 1. овог члана.
Након извршеног ванредног испитивања погодности
возила, односно отклањања евентуалних недостатака у ос-
тављеном року који не може бити дужи од 30 дана, надлеж-
на организациона јединица издаје Уверење о извршеном
испитивању возила које без одлагања доставља службеном
лицу из става 1. овог члана.
Уколико лице које обавља ауто такси превоз у оставље-
ном року не поступи у складу са ставом 3. или 4. овог члана,
надлежна организациона једница одузеће потврду о испи-
тивању и класификацији возила.
Забрањено је користити возило за вршење ауто такси
превоза које је упућено на ванредно испитивање погод-
ности до издавања Уверења из става 4. овог члана.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 227
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu