Taxi
I tako vi slučajnim slučajem stigoste na forum Beogradskih taxista. U jednoj sekundi ste u centru zbivanja na Bgd ulicama a bogami i sa dušama taksi-vozača. Ima nas svakakvih. I onih čuvenih koji su na ovoj našoj kaldrmi 20-ak i više god. i koji dobro znaju i stare-nove nazive svih ulica ovog našeg najvećeg sela u Srbiji. Ima i onih mladih koji su nam se pridružili u "pravom ili krivom" pokušaju da nauče nešto od prethodnih, kao i onih koji su tu da nabave neki deo, nađu nekog proverenog majstora, dobiju neku informaciju. Ima onih koji bi da "čuju" neki trač a ima i onih koji bi da se raspravljaju.
Ipak, i mi smo samo ljudi.
Dobro nam došli, bez obzira iz kog razloga ste sa nama!

SAD VIDITE DEO FORUMA A KOMPLETAN NAKON REGISTRCIJE.

-5- Taksi oznake i isprave

Ići dole

-5- Taksi oznake i isprave

Počalji od Admin taj Uto 04 Okt 2011, 00:00


Члан 14.


Такси дозвола је идентификациона исправа, коју такси
возач носи са собом приликом обављања делатности и коју
је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица и садржи:
– пословно име правног лица или предузетника,
– редни број,
– име и презиме такси возача,
– статус такси возача (предузетник или запослени),
– јединствени матични број такси возача (ЈМБГ),
– адресу и
– слику.
Идентификациони картон је исправа, која служи да по-
даци о такси возачу буду на увиду путнику приликом во-
жње, а налази се на средини горњег дела инструмент табле
и садржи:
– пословно име правног лица или предузетника,
– редни број,
– име и презиме такси возача,
– статус такси возача (предузетник или запослени),
– слику и
– натпис ИД КАТРОН.

Члан 15.


Идентификациона ветробранска налепница је ознака
возила, која садржи податке о такси возачу и такси возилу,
налази се на предњем десном горњем углу ветробранског
стакла, поставља је и скида овлашћено лице надлежне орга-
низационе јединице.
Идентификациона ветробранска налепница за вози-
ла класификована у „I лукс” класу служи за идентифика-
цију возила која могу обављати такси превоз са локација
од посебног интереса за град, поставља се на десној страни
предњег ветробранског стакла, поставља је и скида овла-
шћено лице надлежне организационе јединице.
Предузетник и правно лице може на бочним вратима
моторног возила којим се обавља такси превоз исписа-
ти натпис са пословним именом и бројем телефона, тако
да величина слова и бројева не сме одступити од димен-
зија утврђених актом о изгледу и издавању такси исправа,
ознака и ценовника (упутство о изгледу и издавању такси
исправа, ознака и ценовника).
Кровна ознака „TAXI” служи за идентификацију возила
и истакнута је на крову возила.
Кровна ознака и њен садржај морају бити јасно видљиви.
Није дозвољено мењати облик и садржај кровне ознаке.
Такси предузетник и физичко лице у статусу запосленог
код правног лица, не може уступити, давати на коришћење
и отуђивати кровну ознаку.
Правно лице не може уступати, давати на коришћење и
отуђивати кровну ознаку лицима која немају одобрење на-
длежне организационе јединице за обављање такси превоза
или лицима која имају одобрење, а за обављање такси пре-
воза користе возило за које није обављено испитивање по-
годности и класификација возила.
Потврда о погодности и класификацији возила служи
као доказ да возило испуњава услове за обављање такси
превоза прописане чл. 10. и 11. ове одлуке.
Изглед, димензије, постављање и издавање такси испра-
ва и ознака прописаће се актом из става 3. овог члана.
Градоначелник на предлог надлежне организационе је-
динице у сарадњи предузетника доноси акт из става 3. овог
члана.

Члан 16.


Правно лице и предузетник су поред законом прописа-
них обавеза дужни:
– да све измене података које садржи такси дозвола и
друге исправе у смислу ове одлуке пријаве надлежној орга-
низационој јединици у року од петнаест дана од дана насту-
пања измене;
– да све измене у вези моторног возила пријаве надлеж-
ној организационој јединици у року од петнаест дана од
дана наступања измене;
– да се на возилу којим обављају такси превоз налази
кровна ознака TAXI и идентификациона ветробранска на-
лепница, а у возилу идентификациони картон и ценовник;
– да све измене података које се односе на услове за оба-
вљање такси превоза прописане чланом 8. и чланом 9. ове
одлуке пријаве надлежној организационој јединици у року
од петнаест дана од дана наступања измене;
– да прибаве сертификат овлашћене институције за ре-
кламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја;
– да у року од осам дана од дана подношења захтева за
брисање из Регистра привредних субјеката надлежној орга-
низационој јединици врати такси дозволу, потврду о погод-
ности и класификацији возила, идентификациони картон,
идентификациону ветробранску налепницу и кровну озна-
ку TAXI;
– да у року од осам дана од дана подношења захтева Ре-
гистру привредних субјеката о привременом прекиду оба-
вљања делатности такси превоза, надлежној организацио-
ној јединици врати такси дозволу, потврду о погодности и
класификацији возила, идентификациони картон и кровну
ознаку TAXI;
– да у року од осам дана по правоснажности решења о
брисању из регистра донетом по сили закона, надлежној
организационој јединици врати такси дозволу, потврду
о погодности и класификацији возила, идентификацио-
ни картон, идентификациону ветробранску налепницу и
кровну ознаку TAXI;
– да једном годишње изврше испитивање погодности за
возило класификовано у „I лукс” и „I” класу, најраније 30
дана до дана истека важења потврде, а најкасније даном ис-
тека важности потврде о погодности и класификацији во-
зила, у складу са одредбама ове одлуке и Правилника о ис-
питивању погодности и класификацији возила;
– да једном у шест месеци изврше испитивање погод-
ности за возило класификовано у „II” класу, најраније 30
дана до дана истека важења потврде, а најкасније даном
истека важности потврде о погодности и класификацији
возила, у складу са одредбама ове одлуке и Правилника о
испитивању погодности и класификацији возила.
– да у року од три дана од дана сачињавања записни-
ка о испитивању погодности и класификацији возила или
промене података такси возача уз доказ о извршеној уплати
свих припадајућих локалних административних такси и ко-
муналне таксе, преузму такси исправе.
avatar
Admin
Admin
Admin

Broj poruka : 227
Datum upisa : 01.01.2008

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu